Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Minh Trâm

Designing an English oral communication course for undergraduate business administration students at a university in Northern Vietnam (Thiết kế khóa học giao tiếp nói tiếng Anh cho sinh viên Quản trị Kinh doanh tại một trường đại học ở miền Bắc Việt Nam)