Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo Tiến sĩ tại ĐHQGHN

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin thông báo Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo Tiến sĩ tại ĐHQGHN do Giám đốc đại học Quốc gia hà Nội ký ngày 9/1/2018 ban hành Hướng dẫn số 123/HD-ĐHQGHN về việc thực hiện Quy chế đào tạo Tiến sĩ tại ĐHQGHN.

Văn bản hướng dẫn có các nội dung sau:

Về công tác tuyển sinh đào tạo tiến sĩ: Thực hiện theo Quy chế tạm thời về công tác tuyển sinh sau đại học (SĐH) của ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 1080/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/4/2016 và hướng dẫn tuyển sinh sau đại học hàng năm của ĐHQGHN.

Về công tác xây dựng chương trình đào tạo tiến sĩ: Các điều kiện mở chương trình thực hiện theo Quy chế, thủ tục quy trình thực hiện theo hướng dẫn hiện hành của ĐHQGHN.

Văn bản này hướng dẫn về tổ chức và đào tạo tiến sĩ, quy trình đánh giá luận án tiến sĩ, thẩm định luận án tiến sĩ, công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ.

Toàn bộ nội dung Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo Tiến sĩ tại ĐHQGHN xin xem tại đây!