Khung chương trình và chuẩn đầu ra đào tạo thạc sĩ năm 2015

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN hiện đang quản lý 11 chuyên ngành đào tạo bậc thạc sĩ với số chương trình đào tạo bậc thạc sĩ là 22 (mỗi chuyên ngành đào tạo 02 chương trình: định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng), bao gồm:

+ 07 chuyên ngành Ngôn ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật và Hàn Quốc

+ 04 chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn: Tiếng Anh, Nga, Pháp và Trung Quốc

Xin giới thiệu khung chương trình và chuẩn đầu ra của 11 chuyên ngành đào tạo bậc thạc sĩ:

TT Mã chuyên ngành Tên chuyên ngành đào tạo Chương trình đào tạo Ghi chú
1

 

60220201

 

Ngôn ngữ Anh CT định hướng nghiên cứu
CT định hướng ứng dụng
2 60140111 Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh CT định hướng nghiên cứu
CT định hướng ứng dụng
3 60220202

 

Ngôn ngữ Nga CT định hướng nghiên cứu
CT định hướng ứng dụng
4 60140111 Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Nga CT định hướng nghiên cứu
CT định hướng ứng dụng
5 60220203

 

Ngôn ngữ Pháp CT định hướng nghiên cứu
CT định hướng ứng dụng
6 60140111

 

Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Pháp CT định hướng nghiên cứu
CT định hướng ứng dụng
7 60220204 Ngôn ngữ Trung Quốc CT định hướng nghiên cứu 4240 /QĐ-ĐHQGHN ngày 29/10/2015
CT định hướng ứng dụng 2223 /QĐ-ĐHQGHN ngày 11/07/2017
8 60140111

 

Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Trung Quốc CT định hướng nghiên cứu
CT định hướng ứng dụng
9 60220209

 

Ngôn ngữ Nhật CT định hướng nghiên cứu
CT định hướng ứng dụng
10 Thí điểm (đang chờ cấp mã)

Thí điểm

Ngôn ngữ Đức CT định hướng nghiên cứu
CT định hướng ứng dụng
11 Thí điểm Ngôn ngữ Hàn Quốc CT định hướng nghiên cứu
CT định hướng ứng dụng