Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Lê Quang Dũng

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Lê Quang Dũng

Thời gian: 14h00, thứ Ba, ngày 03 tháng 10 năm 2017

Địa điểm: Phòng Bảo vệ luận văn – luận án, Phòng 101 – A3,

                   Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Đề tài:

The Relationship between Language Learning Strategies and the Ethnicity of Non-English Major Students at Thai Nguyen University from Cultural Anthropology Perspectives (Mối quan hệ giữa chiến lược học tập và tính dân tộc của sinh viên không chuyên tiếng Anh tại Đại học Thái Nguyên  nhìn từ góc độ văn hóa nhân học).

Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh;

Mã số:  62 14 01 11;

Người thực hiện: Lê Quang Dũng

Nghiên cứu sinh: Khóa 19

Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Trào

                                   TS. Dương Thị Nụ

Thông tin về luận án, xin vui lòng xem tại đây!

Kính mời cán bộ, giảng viên, học viên, nghiên cứu sinh và cá nhân quan tâm tham dự!