Thông báo yêu cầu về thể thức của chuyên đề Ngoại ngữ học thuật nâng cao

Thông báo yêu cầu về thể thức của chuyên đề Ngoại ngữ học thuật nâng cao của nghiên cứu sinh

Chuyên đề Ngoại ngữ học thuật nâng cao giới thiệu sơ lược về đề tài nghiên cứu của NCS (tên đề tài, câu hỏi nghiên cứu, đường hướng, góc độ nghiên cứu của đề tài, các phương pháp nghiên cứu), lí do NCS lựa chọn tài liệu để dịch sang tiếng Việt (đóng góp về mặt lí thuyết và phương pháp nghiên cứu của tài liệu đối với đề tài nghiên cứu của NCS), các nội dung chính của tài liệu cần dịch sang tiếng Việt.

Thông tin chi tiết, nghiên cứu sinh có thể tham khảo tại đây