Thông báo về việc cấp học bổng hỗ trợ chi phí học tập, nghiên cứu và công bố quốc tế đối với thí sinh dự tuyển các chương trình đào tạo tiến sĩ ở Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

THÔNG BÁO

Về việc cấp học bổng hỗ trợ chi phí học tập, nghiên cứu và công bố quốc tế đối với thí sinh dự tuyển các chương trình đào tạo tiến sĩ ở Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

—————————————

Căn cứ Quy chế Đào tạo tiến sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4848/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/12/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/05/2018 của Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quy định hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh của ĐHQGHN;

Căn cứ Thông báo số 208/TB-ĐHNN ngày 14/03/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN về chính sách Học bổng hỗ trợ kinh phí đào tạo của Trường ĐHNN dành cho nghiên cứu sinh thuộc các chương trình đào tạo của Trường ĐHNN – ĐHQGHN;

Căn cứ Thông báo số 1468/TB – ĐHNN ngày 27/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ về việc ban hành thông báo kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2019 của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN;

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo về việc cấp học bổng hỗ trợ chi phí học tập, nghiên cứu và công bố quốc tế đối với thí sinh dự tuyển các chương trình đào tạo tiến sĩ ở Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN như sau:

  1. Học bổng của Đại học Quốc gia Hà Nội

1.1. Đối tượng được xét cấp học bổng

Đối tượng được xét cấp học bổng lần đầu: Thí sinh (kể cả lưu học sinh) trúng tuyển nhập học chương trình đào tạo tiến sĩ ở các đơn vị đào tạo thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội có điểm đánh giá hồ sơ dự tuyển cao.

Đối tượng được xét cấp duy trì học bổng: Nghiên cứu sinh cuối năm thứ 2 đã được cấp học bổng lần đầu nếu tham gia đầy đủ, đúng tiến độ các nhiệm vụ của đơn vị đào tạo, của Đại học Quốc gia Hà Nội quy định đối với nghiên cứu sinh và đạt kết quả tốt; không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên sẽ được cấp duy trì học bổng cho năm thứ 3 (đối với nghiên cứu sinh dự tuyển từ thạc sĩ) và từ năm thứ 3 trở đi (đối với nghiên cứu sinh dự tuyển từ cử nhân).

1.2. Số lượng học bổng và mức học bổng

Căn cứ vào nguồn kinh phí, Đại học Quốc gia Hà Nội phân bổ học bổng cho Trường Đại học Ngoại ngữ. Số nghiên cứu sinh được cấp học bổng lần đầu dự kiến bằng 10% số nghiên cứu sinh trúng tuyển nhập học hàng năm.

Mức học bổng toàn phần cho nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ là 60.000.000 đồng/khóa học, cho nghiên cứu sinh có bằng cử nhân là 90.000.000 đồng/khóa học.

Mức học bổng cấp lần đầu cho 02 năm là 40.000.000 đồng đối với nghiên cứu sinh dự tuyển từ thạc sĩ; 60.000.000 đồng đối với nghiên cứu sinh dự tuyển từ cử nhân (cấp một lần cho học bổng của 2 năm đầu).

Sau khi hết 2 năm, nếu nghiên cứu sinh đáp ứng tiêu chí quy định tại Mục 3.2, Khoản 3, của Quyết định số 1600/QĐ-ĐHQGHN, được cấp tiếp học bổng là 20.000.000 đồng cho 01 năm tiếp theo (đối với nghiên cứu sinh dự tuyển từ thạc sĩ) hoặc 30.000.000 đồng cho 02 năm tiếp theo (đối với nghiên cứu sinh dự tuyển từ cử nhân).

Mức học bổng có thể thay đổi tùy vào chính sách thu hút người học của Đại học Quốc gia Hà Nội.

1.3. Hỗ trợ công bố khoa học quốc tế đối với nghiên cứu sinh

Việc hỗ trợ công bố khoa học quốc tế được thực hiện theo Hướng dẫn số 70/HD-ĐHQGHN ngày 03/01/2018 về việc hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho người học ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

  1. Học bổng của Trường Đại học Ngoại ngữ

2.1. Đối tượng và mức học bổng

Đối với thí sinh trúng tuyển nhập học là viên chức và cán bộ hợp đồng đóng bảo hiểm của Trường ĐHNN được hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo và cấp học bổng trị giá 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng)/ 1 khóa học.

Đối với thí sinh trúng tuyển nhập học không phải là viên chức và cán bộ hợp đồng đóng bảo hiểm của Trường ĐHNN được cấp học bổng trị giá 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng) / 1 khóa học..

Nghiên cứu sinh có bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục cơ sở dữ liệu ISI/Scopus (có đề tên Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội) được thưởng 16.000.000đ (Mười sáu triệu đồng)/bài báo.

Mức học bổng có thể thay đổi tùy vào chính sách thu hút người học của Trường Đại học Ngoại ngữ.

2.2. Hỗ trợ chỗ ở trong ký túc xá cho nghiên cứu sinh

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên ưu tiên bố trí chỗ ở trong ký túc xá cho những nghiên cứu sinh có nhu cầu. Kinh phí do nghiên cứu sinh chi trả.

  1. Thủ tục xin cấp học bổng

Đối với thí sinh trúng tuyển nhập học đào tạo tiến sĩ có nhu cầu nộp đơn (theo mẫu Phụ lục 1 kèm các minh chứng về thành tích nghiên cứu khoa học và chứng chỉ ngoại ngữ) đề nghị xét cấp học bổng lần đầu về Khoa Sau đại học Trường Đại học Ngoại ngữ trước tháng 11 hàng năm.

Đối với nghiên cứu sinh đã được cấp học bổng lần đầu của Đại học Quốc gia Hà Nội nộp đơn báo cáo thành tích (theo mẫu Phụ lục 2) đề nghị xét cấp duy trì học bổng cho các năm tiếp theo về Khoa Sau đại học Trường Đại học Ngoại ngữ trước tháng 11 hàng năm.

  1. Trách nhiệm của thí sinh/nghiên cứu sinh

Thí sinh trúng tuyển nhập học/ nghiên cứu sinh đang học chỉ được hưởng 1 học bổng cấp Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc cấp Trường Đại học Ngoại ngữ trong cùng năm học.

Sử dụng học bổng theo đúng mục đích, yêu cầu của Trường Đại học Ngoại ngữ và của Đại học Quốc gia Hà Nội, đơn vị đào tạo và tổ chức, cá nhân cấp học bổng, phục vụ học tập, nghiên cứu và sinh hoạt của bản thân.

Tích cực phấn đấu trong học tập, nghiên cứu và rèn luyện tốt, đáp ứng các tiêu chí hỗ trợ học bổng đối với nghiên cứu sinh.

Nghiên cứu sinh vi phạm các quy định trong văn bản này sẽ không được đưa vào diện xét cấp học bổng.

Cung cấp thông tin chính xác, minh bạch về quá trình học tập, nghiên cứu khoa học và tình hình việc làm của mình sau tốt nghiệp, theo yêu cầu của đơn vị đào tạo và tổ chức, cá nhân cấp học bổng.

Có trách nhiệm trong việc phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ và Đại học Quốc gia Hà Nội để quảng bá hình ảnh cá nhân cũng như thương hiệu của Trường Đại học Ngoại ngữ và Đại học Quốc gia Hà Nội thông qua các chương trình học bổng mà nghiên cứu sinh được cấp.

Có trách nhiệm hoàn thành khóa học và bảo vệ luận án đúng thời hạn. Trường hợp không hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn, thí sinh phải hoàn trả toàn bộ học bổng mà Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc Trường Đại học Ngoại ngữ đã cấp cho thí sinh.

  1. Khi cần xin liên hệ

Văn phòng Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 102- nhà A3

Số điện thoại: 0243.754.7435

Email: sdhcfl@gmail.com

Website: http://saudaihoc.ulis.vnu.edu.vn

Trân trọng!

Chi tiết của thông báo và các phụ lục, xin xem tại đây!