Thông báo ban hành Quy chế Đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN (Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022)

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Quy chế Đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 3636/QĐ-ĐHQGHN, ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022), cụ thể:

Quy chế này gồm 9 chương, 54 điều quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội, bao gồm: tuyển sinh; chương trình đào tạo; tổ chức đào tạo; công nhận học vị và cấp bằng; nghĩa vụ, quyền lợi của giảng viên và học viên; tài chính cho đào tạo; thanh tra kiểm tra, giải quyết và xử lí vi phạm.

Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị, cá nhân tham gia đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quy chế này không áp dụng đối với chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết với cơ sở đào tạo nước ngoài, do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng.

Quyết định này thay thế cho Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2014.

Chi tiết của Quy chế Đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN được ban hành kèm theo Quyết định số 3636/QĐ-ĐHQGHN , ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, xin xem tại đây!

Xem thêm

Chi tiết của Quy chế Đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN được ban hành kèm theo Quyết định số 3638/QĐ-ĐHQGHN , ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, xin xem tại đây!

Chi tiết của Quy chế Đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN được ban hành kèm theo Quyết định số 3636/QĐ-ĐHQGHN , ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, xin xem tại đây!

Chi tiết của Quy chế Đào tạo đại học tại ĐHQGHN được ban hành kèm theo Quyết định số 3626/QĐ-ĐHQGHN , ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, xin xem tại đây!

Trân trọng thông báo!