Danh sách các biểu mẫu, thông báo

Danh sách các biểu mẫu, thông báo

Học viên và nghiên cứu sinh có thể tham khảo các file gửi đính kèm để thực hiện:

STT Biểu mẫu Tải file dưới đây
1 Kế hoạch tuần định hướng SĐH.06-01
2 Phiếu thông tin người học SĐH.06-02
3 Danh sách thông tin học viên, nghiên cứu sinh SĐH.06-03
4 Quyết định công nhận học viên SĐH.06-04
5 Quyết định công nhận nghiên cứu sinh SĐH.06-05
6 Giấy chứng nhận HV, NCS SĐH.06-06
7 Quyết định gia hạn thời gian học tập SĐH.06-07
8 Đơn xin nghỉ học tạm thời SĐH.06-08
9 Thông báo về việc gia hạn học học tập SĐH.06-09
10 Quyết định về việc cho thôi học và trả học viên về cơ sở chủ quản SĐH.06-10
11 Thông báo về việc nộp học phí SĐH.06-11
12 Bảng thống kê SĐH.06-12
13 Thông báo đăng ký các học phần SĐH.06-13