Biểu mẫu, phụ lục dành cho học viên, nghiên cứu sinh

Biểu mẫu, phụ lục dành cho học viên, nghiên cứu sinh

  1. Xác nhận học viên/ nghiên cứu sinh Xin mở file đính kèm
  2. Đơn xin chỉnh sửa tên đề tài luận văn/ luận án Xin mở file đính kèm
  3. Đơn xin đổi cán bộ hướng dẫn Xin mở file đính kèm
  4. Lí lịch khoa học của học viên/ nghiên cứu sinh Xin mở file đính kèm