Category Archives: Quản lý Học viên & Nghiên cứu sinh

Thông báo về việc tham dự và viết bài đăng Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế năm 2020 và Diễn đàn lần thứ X về nghiên cứu giảng dạy tiếng Hán khu vực Đông Á dành cho HVCH & NCS tại trường ĐHNN-ĐHQGHN (2020 IGRS & 10TH EACTF)

Căn cứ Quyết định số 2755/QĐ-ĐHNN ngày 25/12/2018 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội; Căn cứ Quy chế

Biểu mẫu, phụ lục dành cho học viên, nghiên cứu sinh

Biểu mẫu, phụ lục dành cho học viên, nghiên cứu sinh Xác nhận học viên/ nghiên cứu sinh Xin mở file đính kèm Đơn xin chỉnh sửa tên đề tài luận văn/ luận án Xin mở file đính kèm Đơn xin đổi cán bộ hướng dẫn Xin mở