Category Archives: Quản lý Học viên & Nghiên cứu sinh

Thông báo về việc đăng ký tham dự các nhóm Cộng đồng chuyên môn (Community of Practice – COP) tại ULIS, VNU dành cho học viên và nghiên cứu sinh đang nghiên cứu và học tập tại Khoa Sau đại học, Trường ĐHNN, ĐHQGHN

Khoa Sau đại học, Trường ĐHNN, ĐHQGHN thông báo về việc đăng ký tham dự các nhóm Cộng đồng chuyên môn (Community of Practice – COP) tại ULIS, VNU dành cho học viên và nghiên cứu sinh đang nghiên cứu và học tập tại Khoa

Thông báo về việc nộp luận văn, luận án

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ thu nhận, lưu trữ và quản lý tài liệu nội sinh hàng năm phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của cán bộ, giáo viên và người học trong trường, nhà trường yêu cầu học viên