Thông báo về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo sau đại học trình độ tiến sĩ từ khóa QH2022

Trường ĐHNN, ĐHQGHN thông báo Quyết định số 1418/QĐ-ĐHNN ngày 22 tháng 07 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHNN về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo sau đại học trình độ tiến sĩ từ khóa QH2022, cụ thể: