Thông báo về việc nộp luận văn, luận án

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ thu nhận, lưu trữ và quản lý tài liệu nội sinh hàng năm phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của cán bộ, giáo viên và người học trong trường, nhà trường yêu cầu học viên cao học sau khi bảo vệ thành công luận văn, luận án, học viên phải nộp bản cứng và bản mềm luận văn, luận án về cho Bộ phận Học liệu thuộc Trung tâm CNTT-TT&HL. Cụ thể như sau:

1. Nộp bản cứng – Bản cứng: học viên nộp 01 bản khoá luận bìa cứng có đầy đủ chữ ký, họ tên, ngày ký của giáo viên hướng dẫn trên trang bìa phụ xác nhận học viên đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng chấm luận văn, luận án.
– Địa điểm nộp: Bộ phận Học liệu, tầng 2, Nhà C3, CT Khoa Pháp – Thời gian: Giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến sáng thứ 6 trong tuần

2. Nộp bản mềm – Học viên nộp 01 file word và 01 file pdf (chứa toàn bộ nội dung luận văn/luận án). Tên file Word và file pdf cần ghi rõ ngôn ngữ, năm xuất bản, tác giả. VD: Anh, 2023, Nguyễn Phương Nga – Địa chỉ nộp: https://bom.so/j89R68

Lưu ý: Học viên nộp bản mềm trước khi nộp bản cứng luận văn, luận án.