Các văn bản pháp quy – Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN

Học viên, nghiên cứu sinh vui lòng tham khảo các văn bản về quy chế đào tạo sau đại học để thực hiện:

STT Tên tài liệu Số hiệu, ngày ban hành, cơ quan ban hành (Vui lòng tải file ở số hiệu của quyết định)
 1 Quy chế đào tạo Tiến sĩ ở ĐHQGHN từ khóa QH2022 Quyết định số 3638/QĐ-ĐHQGHN ngày 21 tháng 10 năm 2022 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
2 Quy chế đào tạo Thạc sĩ ở ĐHQGHN từ khóa QH2022  Quyết định số 3636/QĐ-ĐHQGHN  ngày 21 tháng 10 năm 2022   Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
3 Tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung và xác định chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội    1011/HD-ĐHQGHN 23/03/2023 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
4 Tiêu chuẩn ngoại ngữ trong tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ 3808/HD-ĐHQGHN 26/11/2021 ĐHQGHN
5 Quy chế đào tạo Tiến sĩ ở ĐHQGHN từ khóa QH2018-QH2021 4555/QĐ-ĐHQGHN 24/11/2017 ĐHQGHN
6 Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN 1555/QĐ-ĐHQGHN 25/5/2011 ĐHQGHN
7 Quyết định về việc sửa đổi,  bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011 của Giám đốc ĐHQGHN 3050/QĐ-ĐHQGHN 17/9/2012 ĐHQGHN
7 Quy chế đào tạo sau đại học bậc thạc sỹ ở ĐHQGHN từ khóa QH2018-QH2021 4668/QĐ-ĐHQGHN 10/12/2014 ĐHQGHN
8 Quyết định về việc phân công quản lý đào tạo các lớp thạc sỹ chương trình chuẩn ĐHQGHN tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN 1600/QĐ-ĐHNN 30/08/2016 Trường ĐHNN
9 Quyết định số về việc Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo thạc sỹ của ĐHQGHN tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN 1336/QĐ-ĐHNN 19/08/2015 Trường ĐHNN
10 Quyết định về việc Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo tiến sỹ của ĐHQGHN tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN; 1338/QĐ-ĐHNN 19/08/2015 Trường ĐHNN
11 Quyết định về việc Hướng dẫn thực hiên việc đổi mới quản lí đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN QĐ1678/QĐ-ĐHNN 20/10/2015 Trường ĐHNN
12 Quyết định về việc thành lập các Tiểu ban chuyên môn thuộc  Hội đồng Khoa học – Đào tạo Sau đại học của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội 652/QĐ-ĐHNN 09/04/2015 Trường ĐHNN
13 Hướng dẫn đào tạo ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung 297/HD-ĐHQGHN 03/02/2017 ĐHQGHN
14 Hướng dẫn việc thực hiện trích dẫn trong các ấn phẩm khoa học tại Đại học Quốc gia Hà Nội 2383/HD-ĐHQGHN 27/7/2017 ĐHQGHN
15 Quy định về tiêu chuẩn năng lực và phẩm chất đạo đức trong khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội 2175/QĐ-ĐHNN 05/12/2016 ĐHNN
16 Quy định về việc xét tuyển người nước ngoài vào học tại ĐHQGHN 4848/QĐ-ĐHQGHN 18/12/2017 ĐHQGHN
17 Quyết định số 1600/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/5/2018 của Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quy định hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh của ĐHQGHN. 1600/QĐ-ĐHQGHN 17/5/2018 ĐHQGHN
18 Thông báo số 208/TB-ĐHNN ngày 14/3/2018 về việc cấp học bổng, hỗ trợ kinh phí đào tạo và công bố quốc tế đối với nghiên cứu sinh thuộc các chương trình đào tạo của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. 208/TB-ĐHNN 14/3/2018 ĐHNN
19 Hướng dẫn số 70/HD-ĐHQGHN ngày 03/01/2018 của Giám đốc ĐHQGHNvề việc hỗ trợ công bố Quốc tế và đăng ký quyền sở
hữu trí tuệ cho người học ở ĐHQGHN theo
70/HD-ĐHQGHN 03/01/2018 ĐHQGHN
20 Chương trình đào tạo thạc sĩ Ngôn ngữ Hàn Quốc (Định hướng ứng dụng) 1887/QĐ-ĐHQGHN 06/06/2017 ĐHQGHN
21 Chương trình đào tạo thạc sĩ Ngôn ngữ Hàn Quốc (Định hướng nghiên cứu) 1885/QĐ-ĐHQGHN 06/06/2017 ĐHQGHN
22 Điều chỉnh thông tin các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong Hướng dẫn số 297/HD-ĐHQGHN 653/ĐHQGHN-ĐT 15/3/2021 ĐHQGHN