Thông báo kế hoạch giảng dạy năm học 2017-2018

Khoa Sau đại học – Trường ĐHNN – ĐHQGHN xin thông báo kế hoạch giảng dạy năm học 2017-2018 như sau (vui lòng xem từng bảng tính (sheet) tương ứng phía dưới):