Thông báo về việc chuyển đổi nhiệm vụ quản lý đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin thông báo quyết định số 1004/QĐ-ĐHNN ngày 25/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN về việc chuyển đổi nhiệm vụ quản lý đào tạo sau đại học tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN như sau: