Category Archives: Luận văn – Luận án

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Mai Thị Huế chuyên ngành LL&PPDHBM Tiếng Trung Quốc khóa QH2014

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Mai Thị Huế chuyên ngành LL&PPDHBM Tiếng Trung Quốc khóa QH2014 Đề tài: 越南学生现代汉语离合词习得研究 (Nghiên cứu quá

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Thủy chuyên ngành LL&PPDHBM Tiếng Anh khóa QH2013

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Bích Thủy chuyên ngành LL&PPDHBM Tiếng Anh khóa QH2013 Đề tài: English Reading Strategy Use

Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Nghiên cứu sinh Hoàng Trà My chuyên ngành Ngôn ngữ Anh Khóa QH2014

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Hoàng Trà My chuyên ngành Ngôn ngữ Anh Khóa QH2014 Đề tài: Conversational opening and closing in office setting: