Danh mục luận văn – luận án của NCS/ HV khoa Sau đại học

Danh mục đề tài luận văn – luận án

Học viên, nghiên cứu sinh tham khảo danh mục đề tài luận văn, luận án đã và đang thực hiện dưới đây:

 1. Danh mục đề tài luận án tiến sĩ khóa QH2017 đợt 2 Tải file tại đây!
 2. Danh mục đề tài luận án tiến sĩ khóa QH2017 đợt 1 Tải file tại đây!
 3. Danh mục đề tài luận văn thạc sĩ khóa QH2016 đợt 2 Tải file tại đây!
 4. Danh mục đề tài luận văn thạc sĩ khóa QH2016 đợt 1 Tải file tại đây!
 5. Danh mục đề tài luận án tiến sĩ khóa QH2016D2 Tải file tại đây
 6. Danh mục đề tài luận án tiến sĩ khóa QH2016D1 Tải file tại đây
 7. Danh mục đề tài luận án tiến sĩ khóa QH2015 Tải file tại đây
 8. Danh mục đề tài luận văn thạc sĩ khóa QH2015 Tải file tại đây
 9. Danh mục đề tài luận án tiến sĩ khóa QH2014 Tải file tại đây
 10. Danh mục đề tài luận văn thạc sĩ khóa QH2014 Tải file tại đây
 11. Danh mục đề tài luận văn thạc sĩ khóa QH2013 Tải file tại đây
 12. Danh mục đề tài luận án tiến sĩ khóa QH2013 Tải file tại đây

Học viên và nghiên cứu sinh tham khảo các quy định khi thực hiện luận văn, luận án:

1. Hướng dẫn việc thực hiện trích dẫn trong các ấn phẩm khoa học tại Đại học Quốc gia Hà Nội tại đây

2. Quy định về tiêu chuẩn năng lực và phẩm chất đạo đức trong khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội