Thông báo về việc gia hạn học học tập và thời hạn đào tạo tối đa đối với NCS khóa QH2015 và HV khóa QH2016

Căn cứ Quy chế Đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/05/2011 và sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/09/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế Đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2014 của Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế Đào tạo tiến sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Khoa Sau Đại học thông báo tới học viên cao học và nghiên cứu sinh một số nội dung như sau:

  1. Thời gian đào tạo chuẩn và thời hạn đào tạo tối đa

1.1. Đối với học viên cao học

1.1.1. Đối với học viên Khoá QH2016

Thời gian đào tạo chuẩn:

  1. Khóa QH2016 đợt 1: 2 năm (từ tháng 7/2016 đến tháng 7/2018)
  2. Khóa QH2016 đợt 2: 2 năm (từ tháng 11/2016 đến tháng 11/2018)

Thời gian gia hạn: 2 năm

Thời hạn đào tạo tối đa: 11/2020

1.2. Đối với nghiên cứu sinh

1.2.1. Đối với nghiên cứu sinh Khoá QH2015

Thời gian đào tạo chuẩn: 3 năm (từ tháng 11/2015 đến tháng 11/2018)

Thời gian gia hạn: 2 năm

Thời hạn đào tạo tối đa: 11/2020

  1. Thủ tục xin gia hạn học tập

Học viên /nghiên cứu sinh chưa hoàn thành chương trình đào tạo cần nộp các giấy tờ sau:

  1. Đơn xin gia hạn học tập (theo mẫu trong tài liệu HV/NCS) có xác nhận đã nộp học phí các năm học đầy đủ của phòng Kế hoạch – Tài chính
  2. Báo cáo tiến độ luận văn /luận án kèm bản in minh chứng phần luận văn /luận án đang thực hiện có ý kiến của cán bộ hướng dẫn
  3. Xác nhận của Phòng KHTC khi NCS/HV đã hoàn thành việc nộp học phí

3. Thời gian thực hiện

Học viên khóa QH2016 đợt 1 hoàn thiện các giấy tờ, tài liệu như ở mục 2 và nộp về  bộ phận quản lý HV/NCS của khoa Sau đại học trước ngày 22/06/2018.

Học viên khóa QH2016 đợt 2, nghiên cứu sinh khóa QH2015 hoàn thiện các giấy tờ, tài liệu như ở mục 2 và nộp về  bộ phận quản lý HV/NCS của khoa Sau đại học trước ngày 01/10/2018.

Học viên /nghiên cứu sinh phải đóng học phí cho nhà trường trong thời gian gia hạn theo quy định của nhà trường tại thời điểm làm thủ tục bảo vệ luận văn, luận án.

Sau thời hạn ngày 22/06/2018 đối với học viên khóa QH2016 đợt 1, hoặc sau ngày 01/10/2018 đối học viên khóa QH2016 đợt 2, nghiên cứu sinh khóa QH2015 không làm đơn xin gia hạn học tập hoặc không hoàn thành chương trình đào tạo sẽ bị buộc thôi học và trả về cơ quan chủ quản hoặc địa phương nơi đăng ký hồ sơ dự thi tuyển sinh.

Trân trọng thông báo.