Thông báo về việc lấy ý kiến người học Dự thảo văn bản bộ Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động, HSSV, HV, NCS

Thực hiện Công văn số 282/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc xây dựng và ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động, HSSV, HV, NCS tại Trường Đại học Ngoại ngữ;

Khoa Sau đại học trân trọng gửi tới các học viên và nghiên cứu sinh Dự thảo văn bản bộ Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động, HSSV, HV, NCS để lấy ý kiến đóng góp của người học về bộ quy tắc này.

Các ý kiến góp ý đề nghị các bạn gửi cho lớp Trưởng, sau đó lớp Trưởng tổng hợp và gửi về Phòng 102A3 – Khoa Sau đại học, email: namthvnu@gmail.com trước 12/3/2017 để khoa SĐH tổng hợp, và gửi lên trường.

Trân trọng thông báo

Bộ phận QLHV/NCS

Chi tiết dự thảo Bộ quy tắc ứng xử, học viên và nghiên cứu sinh vui lòng xem tại đây!