Danh mục đề tài luận án – luận văn của nghiên cứu sinh và học viên Khoa Sau đại học từ khóa QH2013

Khoa Sau đại học xin giới thiệu Danh mục đề tài luận án – luận văn ở Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN từ khóa QH2013 đến nay. Học viên, nghiên cứu sinh quan tâm có thể tham khảo danh mục đề tài luận văn, luận án đã và đang thực hiện dưới đây:

TT Danh mục đề tài luận văn, luận án Địa chỉ tải file Ghi chú
31 Danh mục đề tài luận án khóa QH2022 đợt 1 Tải file tại đây!
30 Danh sách đề tài luận văn khóa QH2021 đợt 2  Tải File tại đây!
29 Danh mục đề tài luận án khóa QH2021 đợt 2 Tải file tại đây!
28 Danh sách đề tài luận văn khóa QH2021 đợt 1 Tải file tại đây (Loại 1)!

Tải file tại đây (Loại 2)!

27 Danh mục đề tài luận án tiến sĩ khóa QH2021 đợt 1 Tải file tại đây!  
26 Danh mục đề tài luận văn thạc sĩ khóa QH2020 đợt 2 Tải file tại đây (Loại 2 Anh, Trung, Pháp, Nhật)

Tải file tại đây (NN Đức)!

25 Danh mục đề tài luận án tiến sĩ khóa QH2020 đợt 2 Tải file tại đây!  
24 Danh mục đề tài luận án tiến sĩ khóa QH2020 đợt 1 Tải file tại đây!  
23 Danh mục đề tài luận văn thạc sĩ khóa QH2020 đợt 1 Tải file tại đây!  
 

 

22

 

 

Danh mục đề tài luận văn thạc sĩ khóa QH2019 đợt 2

Tải file tại đây! (Tiếng Anh L1)

Tải file tại đây! (Tiếng Anh L2)

Tải file tại đây! (Tiếng Hàn)

Tải file tại đây! (Tiếng khác)

 
 21 Danh mục đề tài luận án tiến sĩ khóa QH2019 đợt 2 Tải file tại đây!  
20 Danh mục đề tài luận án tiến sĩ khóa QH2019 đợt 1 Tải file tại đây!  
19 Danh mục đề tài luận văn thạc sĩ khóa QH2019 đợt 1 Tải file tại đây!  
18 Danh mục đề tài luận án tiến sĩ khóa QH2018 đợt 2 Tải file tại đây!  
17 Danh mục đề tài luận văn thạc sĩ khóa QH2018 đợt 2 Tải file tại đây!  
16 Danh mục đề tài luận án tiến sĩ khóa QH2018 đợt 1 Tải file tại đây!  
15  Danh mục đề tài luận văn thạc sĩ khóa QH2018 đợt 1 Tải file tại đây!  
14 Danh mục đề tài luận án tiến sĩ khóa QH2017 đợt 2 Tải file tại đây!  
13 Danh mục đề tài luận văn thạc sĩ khóa QH2017 đợt 2 Tải file tại đây!  
12 Danh mục đề tài luận án tiến sĩ khóa QH2017 đợt 1 Tải file tại đây!  
11 Danh mục đề tài luận văn thạc sĩ khóa QH2017 đợt 1 Tải file tại đây!  
10 Danh mục đề tài luận án tiến sĩ khóa QH2016D2 Tải file tại đây  
9 Danh mục đề tài luận văn thạc sĩ khóa QH2016 đợt 2 Tải file tại đây!  
8 Danh mục đề tài luận án tiến sĩ khóa QH2016D1 Tải file tại đây  
7 Danh mục đề tài luận văn thạc sĩ khóa QH2016 đợt 1 Tải file tại đây!  
6 Danh mục đề tài luận án tiến sĩ khóa QH2015 Tải file tại đây  
5 Danh mục đề tài luận văn thạc sĩ khóa QH2015 Tải file tại đây  
4 Danh mục đề tài luận án tiến sĩ khóa QH2014 Tải file tại đây  
3 Danh mục đề tài luận văn thạc sĩ khóa QH2014 Tải file tại đây  
2 Danh mục đề tài luận văn thạc sĩ khóa QH2013 Tải file tại đây  
1 Danh mục đề tài luận án tiến sĩ khóa QH2013 Tải file tại đây  

 

 

Học viên và nghiên cứu sinh tham khảo các quy định khi thực hiện luận văn, luận án:

1. Hướng dẫn việc thực hiện trích dẫn trong các ấn phẩm khoa học tại Đại học Quốc gia Hà Nội tại đây

2. Quy định về tiêu chuẩn năng lực và phẩm chất đạo đức trong khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

3. Trường Đại học Ngoại ngữ cấp học bổng, hỗ trợ kinh phí đào tạo và công bố quốc tế cho nghiên cứu sinh

4. Danh sách tạp chí khoa học quốc tế và trong nước