Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022 Hội đồng giáo sư ngành Ngôn ngữ học

Trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022 Hội đồng giáo sư ngành Ngôn ngữ học dùng trong tính điểm điều kiện hướng dẫn nghiên cứu sinh, thành viên hội đồng chấm luận án (được ban hành kèm theo Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN ngày 06 tháng 07 năm 2022 của Chủ tịch Hồi đồng Giáo sư nhà nước)