Thời khóa biểu đào tạo Sau đại học tháng 9 năm 2017

Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại ngữ xin thông báo thời khóa biểu bắt đầu từ tháng 9 năm 2017 cho học viên và nghiên cứu sinh các khóa như sau:

  1. Thời khóa biểu khóa QH2017D1, xin xem tại đây

2. Thời khóa biểu khóa QH2016D2, xin xem tại đây

3. Thời khóa biểu khóa QH2016D1, xin xem tại đây