Thời khóa biểu khoa Sau đại học tháng 6 năm 2017 – Khóa QH2017D1

Khoa Sau đại học thông báo thời khóa biểu bắt đàu từ tháng 6 năm 2017 cho học viên khóa QH2017D1 như sau: