Thông báo Lịch thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ đối với sinh viên và học viên sau đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, năm học 2022-2023

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo lịch thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ (ĐGNLNN) đối với sinh viên và học viên sau đại học trong ĐHQGHN năm học 2022-2023, như sau:

Trân trọng thông báo!