Thông báo về việc ban hành Quy định mở ngành và điều chỉnh chương trình đào tạo tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường ĐHNN, ĐHQGHN thông báo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà nội về việc ban hành Quy định mở ngành và điều chỉnh chương trình đào tạo tại Đại học Quốc gia Hà Nội, cụ thể:

Chi tiết của Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN về Quy định mở ngành và điều chỉnh chương trình đào tạo tại ĐHQGHN, xin xem tại đây!

Chi tiết của Quy chế Đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN được ban hành kèm theo Quyết định số 3638/QĐ-ĐHQGHN , ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, xin xem tại đây!

Chi tiết của Quy chế Đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN được ban hành kèm theo Quyết định số 3636/QĐ-ĐHQGHN , ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, xin xem tại đây!

Quy định về mở ngành và điều chỉnh chương trình đào tạo tại ĐHQGHN; Quy định này áp dụng đối với các đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo của ĐHQGHN gồm: trường đại học thành viên, viện nghiên cứu thành viên, trường, khoa trực thuộc.

Quy định này áp dụng cho việc mở ngành đào tạo, ban hành chương trình đào tạo, điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ gồm:

+ Mở ngành, ban hành chương trình đào tạo của ĐHQGHN và chương trình liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục nước ngoài do ĐHQGHN cấp bằng.

– Đối với các ngành có tên trong Danh mục thống kê ngành đào tạo của Nhà nước: đơn vị xây dựng Đề án mở chương trình đào tạo.

– Đối với các ngành chưa có tên trong Danh mục nói trên: đơn vị xây dựng Đề án mở chương trình đào tạo thí điểm.

– Đối với các chương trình đào tạo mang tính tổng hợp kiến thức khoa học của nhiều ngành thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, liên quan đến nhiều đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN: đơn vị xây dựng Đề án mở chương trình đào tạo liên ngành (đã có trong Danh mục thống kê ngành đào tạo) hoặc Đề án mở chương trình đào tạo liên ngành thí điểm (chưa có trong Danh mục thống kê ngành đào tạo).

+ Điều chỉnh các chương trình đào tạo đã được ban hành và đã được triển khai trong thực tế để cập nhật nội dung phù hợp hơn với sự phát triển kinh tế – xã hội, khoa học, công nghệ và kĩ thuật hiện đại.

Quy định này không áp dụng cho các chương trình đào tạo liên kết quốc tế do đối tác nước ngoài cấp bằng. Các chương trình đào tạo đặc biệt có quy định riêng của Giám đốc ĐHQGHN.

Chi tiết của Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN về Quy định mở ngành và điều chỉnh chương trình đào tạo tại ĐHQGHN, xin xem tại đây!