Thông báo về việc cấp học bổng hỗ trợ chi phí học tập, nghiên cứu và công bố quốc tế đối với thí sinh người nước ngoài dự tuyển các chương trình đào tạo sau đại học bậc thạc sĩ và tiến sĩ ở Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

THÔNG BÁO

Về việc cấp học bổng hỗ trợ chi phí học tập, nghiên cứu và công bố quốc tế đối với thí sinh người nước ngoài dự tuyển các chương trình đào tạo sau đại học bậc thạc sĩ và tiến sĩ ở Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

—————————–

Căn cứ Quy chế Đào tạo tiến sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4848/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/12/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành Quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/05/2018 của Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quy định hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh của ĐHQGHN;

Căn cứ Hướng dẫn số 70/HD-ĐHQGHN ngày 03/01/2018 về việc hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho người học ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 208/TB-ĐHNN ngày 14/03/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN về chính sách Học bổng hỗ trợ kinh phí đào tạo của Trường ĐHNN dành cho nghiên cứu sinh thuộc các chương trình đào tạo của Trường ĐHNN – ĐHQGHN;

Căn cứ Thông báo số 1468/TB – ĐHNN ngày 27/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ về việc ban hành thông báo kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2019 của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN;

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo về việc cấp học bổng hỗ trợ chi phí học tập, nghiên cứu và công bố quốc tế đối với thí sinh là người nước ngoài dự tuyển các chương trình đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ ở Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN như sau:

  1. Đối tượng được xét cấp học bổng

Thí sinh là người nước ngoài trúng tuyển nhập học chương trình đào tạo bậc thạc sĩ, tiến sĩ tại Trường Đại học Ngoại ngữ.

  1. Mức học bổng

Hàng năm, căn cứ vào nguồn kinh phí, Trường Đại học Ngoại ngữ phân bổ học bổng thu hút thí sinh người nước ngoài trúng tuyển nhập học chương trình đào tạo bậc thạc sĩ, tiến sĩ. Mức học bổng có thể thay đổi tùy vào chính sách thu hút người học của Trường Đại học Ngoại ngữ theo từng năm.

Mức học bổng được cấp bằng mức học phí thí sinh đóng theo quy định của Trường Đại học Ngoại ngữ tại thời điểm của năm học đó. Học bổng hàng năm có thể được cấp theo 2 học kỳ.

Học viên và nghiên cứu sinh có bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục cơ sở dữ liệu ISI/Scopus (có đề tên Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội) được thưởng 16.000.000đ (Mười sáu triệu đồng)/bài báo.

  1. Thủ tục xin cấp học bổng

Đối với thí sinh trúng tuyển nhập học (năm thứ nhất) đào tạo thạc sĩ/ tiến sĩ có nhu cầu nộp đơn (theo mẫu Phụ lục 1) đề nghị xét cấp học bổng lần đầu về Khoa Sau đại học Trường Đại học Ngoại ngữ trước tháng 11 hàng năm.

Đối với học viên/nghiên cứu sinh đã được cấp học bổng lần đầu (từ năm thứ hai trở đi) nộp đơn báo cáo thành tích (theo mẫu Phụ lục 2) đề nghị xét cấp duy trì học bổng cho các năm tiếp theo về Khoa Sau đại học Trường Đại học Ngoại ngữ trước tháng 11 hàng năm.

  1. Trách nhiệm của thí sinh/học viên/nghiên cứu sinh

Thí sinh trúng tuyển nhập học/ học viên/ nghiên cứu sinh đang học chỉ được hưởng 1 học bổng cấp Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc cấp Trường Đại học Ngoại ngữ trong cùng năm học.

Sử dụng học bổng theo đúng mục đích, yêu cầu của Trường Đại học Ngoại ngữ và của Đại học Quốc gia Hà Nội, đơn vị đào tạo và tổ chức, cá nhân cấp học bổng, phục vụ học tập, nghiên cứu và sinh hoạt của bản thân.

Tích cực phấn đấu trong học tập, nghiên cứu và rèn luyện tốt, đáp ứng các tiêu chí hỗ trợ học bổng đối với nghiên cứu sinh.

Học viên/nghiên cứu sinh vi phạm các quy định trong văn bản này sẽ không được đưa vào diện xét cấp học bổng.

Cung cấp thông tin chính xác, minh bạch về quá trình học tập, nghiên cứu khoa học và tình hình việc làm của mình sau tốt nghiệp, theo yêu cầu của đơn vị đào tạo và tổ chức, cá nhân cấp học bổng.

Có trách nhiệm trong việc phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ và Đại học Quốc gia Hà Nội để quảng bá hình ảnh cá nhân cũng như thương hiệu của Trường Đại học Ngoại ngữ và Đại học Quốc gia Hà Nội thông qua các chương trình học bổng mà học viên/nghiên cứu sinh được cấp.

Có trách nhiệm hoàn thành khóa học và bảo vệ luận văn, luận án đúng thời hạn. Trường hợp không hoàn thành chương trình đào tạo đúng thời hạn, học viên/nghiên cứu sinh phải hoàn trả toàn bộ học bổng mà Trường Đại học Ngoại ngữ đã cấp cho thí sinh.

  1. Khi cần xin liên hệ

Văn phòng Khoa Sau đại học – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 102- nhà A3

Số điện thoại: 0243.754.7435

Email: sdhcfl@gmail.com

Website: http://saudaihoc.ulis.vnu.edu.vn

Chi tiết thông báo và các phụ lục xin xem tại đây!

Trân trọng!