Thông báo về việc công nhận tốt nghiệp cao học và cấp bằng thạc sĩ tháng 12 năm 2016

Trường ĐHNN đã tổ chức họp xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt tháng 12 năm 2016 cho 25 học viên khóa QH2013 và 27 học viên khóa QH2014.

Danh sách học viên được công nhận tốt nghiệp cao học và cấp bằng thạc sĩ đính kèm trong các file dưới đây:

  1. Danh sách học viên khóa QH2013 được công nhận tốt nghiệp cao học Xin mở file đính kèm
  2. Danh sách học viên khóa QH2014 được công nhận tốt nghiệp cao học Xin mở file đính kèm

Trân trong thông báo!