Thông báo về việc lựa chọn các học phần tự chọn khóa QH2016 ngành tiếng Anh

Thực hiện công tác đào tạo thạc sỹ ngành Tiếng Anh năm học năm học 2016-2017;

Khoa Sau đại học đề nghị học viên cao học ngành tiếng Anh Khoá QH2016 đăng ký các học phần tự chọn như sau:

  1. Học viên tham khảo khung chương trình đào tạo trong tài liệu học viên và kế hoạch đào tạo toàn khóa để lựa chọn các học phần bắt buộc và các học phần tự chọn phù hợp với Chương trình định hướng ứng dụng hoặc Chương trình định hướng nghiên cứu mà học viên đã đăng ký từ đầu khóa học
  2. Chương trình định hướng ứng dụng có tổng số 65 tín chỉ, trong đó có 8 tín chỉ của các học phần thuộc khối kiến thức chung, 27 tín chỉ bắt buộc (tương đương 9 học phần), 21 tín chỉ tự chọn (tương đương 7 học phần) và 9 tín chỉ luận văn
  3. Chương trình định hướng nghiên cứu có tổng số 65 tín chỉ, trong đó có 8 tín chỉ của các học phần thuộc khối kiến thức chung, 21 tín chỉ bắt buộc (tương đương 7 học phần), 21 tín chỉ tự chọn (tương đương 7 học phần) và 15 tín chỉ luận văn
  4. Mỗi lớp học phần có tối thiểu 15 học viên. Những học viên thuộc lớp học phần có ít hơn 15 học viên sẽ được chuyển sang các học phần chưa chọn mà có nhiều hơn 15 học viên phù hợp với chuyên ngành đào tạo
  5. Thời gian đăng ký từ ngày 16/01/2017 đến ngày 01/03/2017
  6. Danh sách học viên học các môn học tự chọn sẽ được công bố vào ngày 8 tháng 3 năm 2017

7. Học viên chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh lựa chon học phần tự chọn tại địa chỉ: http://goo.gl/9b1q3P

8. Học viên chuyên ngành Ngôn ngữ Anh lựa chon học phần tự chọn tại địa chỉ: http://goo.gl/kkaPC7

Sau khi học viên đã lựa chọn các học phần, sẽ tiến hành phần loại theo từng học viên cho đủ số học phần tự chọn. dựa vào thông kê này khoa sẽ bố trí các lớp học phần và thông báo cho học viên.

Đề nghị học viên tìm hiểu và sớm đăng ký học các học phần tự chọn phù hợp.

Trân trọng thông báo!

Bộ phận QLHV/NCS