Thông báo về việc đăng ký đề tài luận văn thạc sỹ Khoá 25 (QH2016 – Đợt 2)

 

Thực hiện kế hoạch đào tạo của khóa học, đề nghị học viên cao học Khoá 25 (QHF2016 – Đợt 2)  đăng ký đề tài và xây dựng đề cương nghiên cứu luận văn tốt nghiệp đào tạo thạc sỹ theo yêu cầu của chuyên ngành, chương trình và loại hình đào tạo đã lựa chọn.

Học viên (HV) thực hiện thủ tục đăng ký theo đúng quy trình nêu ở dưới đây trước ngày 25/08/2017  để Trường tổ chức xét duyệt, công nhận đề tài luận văn và cử cán bộ hướng dẫn theo đúng tiến độ của khóa học.

 1. Đối với học viên chương trình đào tạo loại 1 (định hướng ứng dụng)

Học viên nộp cho lớp trưởng:

01 bản in Đăng ký đề tài luận văn thạc sỹ chương trình loại 1

01 bản in Đề cương nghiên cứu luận văn thạc sỹ (có mẫu gửi kèm) có chữ ký của HV và chữ ký của cán bộ hướng dẫn (CBHD) nếu có.

Sau đó, lớp trưởng xếp các bản đăng ký và đề cương này theo thứ tự danh sách lớp và nộp tại phòng 102A3 Khoa Sau đại học vào ngày 29/08/2017.

 1. Đối với học viên chương trình đào tạo loại 2 (định hướng nghiên cứu)

Học viên nộp cho lớp trưởng:

04 bản in Đề cương nghiên cứu luận văn thạc sỹ chương trình loại 2 (có mẫu gửi kèm) có chữ ký của HV và chữ ký của CBHD nếu có.

Sau đó, lớp trưởng xếp các bản đăng ký này theo thứ tự danh sách lớp và nộp lại tại phòng 102A3 Khoa Sau đại học vào ngày 29/08/2017.

 1. Nhập tên đề tài trên website và gửi bản mềm qua thư điện tử

Học viên của cả hai chương trình đào tạo (loại 1 và loại 2) thực hiện các công việc sau:

3.1. Đăng ký tên đề tài của mình trên website:

http://tinyurl.com/dkdtlv15

3.2. Gửi 01 bản mềm dạng đính kèm của bản Đăng ký đề tài luận văn thạc sỹ chương trình loại 1 và 01 bản mềm Đề cương nghiên cứu luận văn thạc sỹ từ hòm thư điện tử cá nhân (không phải hòm thư chung của lớp) vào hộp thư điện tử: dangkydetaifgs@gmail.com.

Lưu ý:

– Học viên cần đặt tên tệp của bản đăng ký (File) và tiêu đề của thư điện tử (Subject) theo cách sau:

Ten Ho Tendem_QHF2016D2_Chuyen nganh_Loai_

Ví dụ:  An Tran Thi_ QHF2016D2_ LLPPGD_tieng Anh_Loai 1

 1. Tài liệu hỗ trợ đăng ký đề tài luận văn

Nhằm giúp học viên đăng ký thành công đề tài luận văn thạc sỹ, Khoa gửi kèm theo Thông báo này các tài liệu sau đây:

 1. Mẫu bản Đăng ký đề tài luận văn thạc sỹ và Đề cương nghiên cứu luận văn thạc sỹ.
 2. Văn bản Hướng dẫn hình thức đề cương nghiên cứu của đề tài luận văn thạc sỹ.
 3. Danh mục các đề tài luận văn đã và đang được thực hiện tính đến tháng 7/2016.
 4. Danh sách các cán bộ tham gia hướng dẫn luận văn.
 5. Quy trình, tiến độ thực hiện luận văn.
 6. Mẫu Bản xác nhận chỉnh sửa đề tài luận văn.
 7. Qui định về cách thức trình bày Trang bìa Luận văn Thạc sĩ, yêu cầu về Luận văn Thạc sĩ.
 8. Mẫu Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ khóa K25 (QH2016D2) và Mẫu Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ.

Đề nghị học viên đăng ký đề tài luận văn theo đúng quy định và thời hạn.

Trân trọng thông báo!