Thông báo về việc gia hạn học học tập và thời hạn đào tạo tối đa năm học 2022-2023

Chi tiết của Thông báo xin xem tại đây!

Căn cứ Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế Đào tạo thạc sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế Đào tạo tiến sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1488/QĐ-ĐHNN ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ về việc công nhận nghiên cứu sinh khóa QH2019 đợt 1 và Quyết định số 2725/QĐ-ĐHNN ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ về việc công nhận nghiên cứu sinh khóa QH2019 đợt 2;

Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-ĐHNN ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ về việc công nhận học viên khóa QH2020 đợt 1 và Quyết định số 2324/QĐ-ĐHNN ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ về việc công nhận học viên khóa QH2020 đợt 2;

Khoa Sau Đại học thông báo tới nghiên cứu sinh (NCS) khóa QH2020 và học viên cao học (HV) khóa QH2021 một số nội dung về việc gia hạn học học tập và thời hạn đào tạo tối đa như sau:

 1. Thời gian đào tạo chuẩn và thời hạn đào tạo tối đa

1.1. Đối với nghiên cứu sinh Khoá QH2020

Thời gian đào tạo chuẩn: 3 năm

 1. Khóa QH2020 đợt 1: 3 năm (từ tháng 8/2020 đến tháng 8/2023)
 2. Khóa QH2020 đợt 2: 3 năm (từ tháng 12/2020 đến tháng 12/2023)

Thời gian gia hạn đào tạo tối đa: 2 năm

 1. Khóa QH2020 đợt 1: 2 năm (từ tháng 8/2023 đến tháng 8/2025)
 2. Khóa QH2020 đợt 2: 2 năm (từ tháng 12/2023 đến tháng 12/2025)

1.2. Đối với học viên cao học Khoá QH2021

Thời gian đào tạo chuẩn: 2 năm

 1. Khóa QH2021 đợt 1: 2 năm (từ tháng 6/2021 đến tháng 6/2023)
 2. Khóa QH2021 đợt 2: 2 năm (từ tháng 12/2021 đến tháng 12/2023)

Thời gian gia hạn đào tạo tối đa: 2 năm

 1. Khóa QH2021 đợt 1: 2 năm (từ tháng 6/2023 đến tháng 6/2025)
 2. Khóa QH2021 đợt 2: 2 năm (từ tháng 12/2023 đến tháng 12/2025)
 3. Thủ tục xin gia hạn học tập

Nghiên cứu sinh/ Học viên chưa hoàn thành chương trình đào tạo cần nộp các giấy tờ sau:

 1. Đơn xin gia hạn học tập (theo mẫu trong tài liệu HV/NCS) có xác nhận đã nộp học phí các năm học đầy đủ của phòng Kế hoạch – Tài chính vào đơn.
 2. Báo cáo tiến độ luận văn /luận án kèm bản in minh chứng phần luận văn /luận án đang thực hiện có ý kiến của cán bộ hướng dẫn
 3. HV/NCS cập nhật tình hình học tập và nghiên cứu theo đường link sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemTovx2-CZsZE0UaMf4mpAE9iH_eScFeanm1XOiIffi7K8xw/viewform?usp=pp_url
 4. HV/NCS cập nhật tình hình học tập tại cổng người học https://dksdh.vnu.edu.vn/dkmh/login.asp
 5. NCS cập nhật thông tin đào tạo tiến sĩ tại địa chỉ http://daotaotiensi.vnu.edu.vn
 6. Thời gian thực hiện

Nghiên cứu sinh khóa QH2020 đợt 1 hoàn thiện các giấy tờ, tài liệu như ở mục 2 và nộp về  bộ phận quản lý HV/NCS của khoa Sau đại học trước ngày 12/05/2023.

Nghiên cứu sinh khóa QH2020 đợt 2 hoàn thiện các giấy tờ, tài liệu như ở mục 2 và nộp về  bộ phận quản lý HV/NCS của khoa Sau đại học trước ngày 15/11/2023.

Học viên khóa QH2021 đợt 1 hoàn thiện các giấy tờ, tài liệu như ở mục 2 và nộp về  bộ phận quản lý HV/NCS của khoa Sau đại học trước ngày 12/05/2023.

Học viên khóa QH2021 đợt 2 hoàn thiện các giấy tờ, tài liệu như ở mục 2 và nộp về  bộ phận quản lý HV/NCS của khoa Sau đại học trước ngày 15/11/2023.

Học viên /nghiên cứu sinh phải đóng học phí cho nhà trường trong thời gian gia hạn theo quy định của nhà trường tại thời điểm làm thủ tục bảo vệ luận văn, luận án.

Sau thời hạn nêu trên, học viên/ nghiên cứu sinh không làm đơn xin gia hạn học tập hoặc không hoàn thành chương trình đào tạo sẽ bị buộc thôi học và trả về cơ quan chủ quản hoặc địa phương nơi đăng ký hồ sơ dự thi tuyển sinh.

Chi tiết của Thông báo xin xem tại đây!

Trân trọng thông báo.