Thông báo Văn bản hướng dẫn đào tạo sau đại học

 Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo các văn bản hướng dẫn đào tạo sau đại học

Xem thêm tại đây https://saudaihoc.ulis.vnu.edu.vn/van-ban-phap-quy/

Số Quyết định Nội dung
1011/HĐ-ĐHQGHN Tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung và xác định chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội
3808/HD-ĐHQGHN Tiêu chuẩn ngoại ngữ trong tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ
2180/ĐHQGHN-ĐT Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung về tổ chức đào tạo và xác định chuẩn đầu ra ngoại ngữ
653/ĐHQGHN-ĐT Cập nhật điều chỉnh các thông tin chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (trong Hướng dẫn 279/HD-ĐHQGHN) ban hành ngày 15/03/2021

70/ĐHQGHN-ĐT

Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành ngày 12/1/2021

3432/QĐ-ĐHQGHN Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
297/HD-ĐHQGHN Hướng dẫn tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung trong chương trình
1080/HD-ĐHQGHN Hướng dẫn tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội, ban hành ngày 23/3/2015
3638/QĐ-ĐHQGHN Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành ngày 21/10/2022
3636/QĐ-ĐHQGHN Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành ngày 21/10/2022
4555/QĐ-ĐHQGHN Quyết định ban hành Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội
4668/QĐ-ĐHQGHN Quy chế đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN ban hành ngày 10/12/2014
4280/QĐ-ĐHQGHN Sửa đổi một số nội dung của Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN ban hành theo QĐ số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011 được sửa đổi, bổ sung theo QĐ số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/9/2012 của Giám đốc ĐHQGHN, ban hành ngày 14/11/2014
3050/QĐ-ĐHQGHN Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN, ngày 25/5/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội
2179/SĐH Đưa thông tin luận văn, luận án lên website
1610/HD-ĐHQGHN Hướng dẫn Tổ chức đào tạo học phần ngoại ngữ thuộc phần kiến thức chung trong chương trình đào tạo thạc sĩ tại ĐHQGHN
146/HD-ĐHQGHN Hướng dẫn tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo SĐH
1555/QĐ-ĐHQGHN Quyết định về biệc ban hành Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hả Nội, ban hành ngày 25/5/2011