Category Archives: Học liệu

Danh sách tạp chí khoa học quốc tế và trong nước

Danh sách tạp chí khoa học quốc tế và trong nước Khoa Sau đại học gửi tới học viên và nghiên cứu sinh Thông báo danh sách tạp chí quốc tế, tạp chí trong nước được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước tính điểm

Research methods in applied linguistics Course in E-learning

Research methods in applied linguistics Course in E-learning QH2016D2 Research methods in applied linguistics Course in E-learning and learners’ account are now ready. What should learners do to access the course? Step 1: Visit http://elearning.ulis.vnu.edu.vn/ Step 2: Log in using your username (student no.) and password (student no.).