Thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở của NCS Lê Thị Hồng Duyên

Khoa Sau Đại học – Trường Đại học Ngoại ngữ xin trân trọng thông báo lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở

Đề tài:

ESP in Vietnamese context: Teachers’ perceptions and practices (Tiếng Anh chuyên ngành trong bối cảnh Việt Nam: Cách hiểu và thực tế giảng dạy của giáo viên)

Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh;

Mã số:  62 14 01 11;

Người thực hiện: Lê Thị Hồng Duyên

Nghiên cứu sinh: Khóa 19

Cán bộ hướng dẫn: TS. Dương Thị Nụ

  1. Đỗ Tuấn Minh

 Thời gian: 08h00, thứ Ba, ngày 06 tháng 12 năm 2016

Địa điểm: Phòng Bảo vệ luận văn – luận án, Phòng 101 – A3,

                   Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

 

MỜI CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, HỌC VIÊN, NCS VÀ CÁ NHÂN QUAN TÂM THAM DỰ.