Học viên chia sẻ cảm nghĩ khi tham gia học tập và nghiên cứu tại Khoa Sau Đại học

Học viên chia sẻ cảm nghĩ khi tham gia học tập và nghiên cứu tại Khoa Sau Đại học – Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN