Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Phạm Đức Thuận chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh khóa QH2016 đợt 2

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin trân trọng thông báo Thông báo Lịch họp Hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Quốc gia của nghiên cứu sinh Phạm Đức Thuận chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh khóa QH2016 đợt 2, cụ thể:

Tên đề tài: Promoting learner autonomy for non-English majors through project work in a Vietnamese university (Tăng cường tính tự chủ cho sinh viên không chuyên tiếng Anh thông qua dự án tại một trường đại học ở Việt Nam)

Người thực hiện: PHẠM ĐỨC THUẬN

Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh

Mã số: 9140231.01

Khóa: QH2016D2

Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Văn Trào và TS. Huỳnh Anh Tuấn

Thời gian : 08h30 Thứ Năm ngày 06/01/2022

Địa điểm: Phòng Bảo vệ Luận văn – Luận án, Tầng 1 Nhà A3, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tóm tắt luận án bằng tiếng Việt, xin xem tại đây!

Tóm tắt luận án bằng tiếng Anh, xin xem tại đây!

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Đức Thuận
 2. Giới tính: Nam
 3. Ngày sinh: 17/08/1980
 4. Nơi sinh: Ninh Bình
 5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: Quyết định số 2331/QĐ-ĐHNN ngày 23/12/2016
 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Chỉnh sửa tên đề tài
 7. Tên đề tài luận án: Promoting Learner Autonomy for non-English Majors through Project Work in a Vietnamese University (Tăng cường tính tự chủ cho sinh viên không chuyên tiếng Anh thông qua dự án tại một trường đại học ở Việt Nam)
 8. Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh
 9. Mã số: 99140231.01;
 10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Văn Trào và TS. Huỳnh Anh Tuấn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Các phát hiện trong nghiên cứu cho thấy việc nâng cao tính chủ động của người học thể hiện rõ ở cả 4 khía cạnh: kỹ thuật, tâm lý, phản biện chính trị và văn hóa xã hội. Về khía cạnh kỹ thuật, sinh viên tiếp cận nhiều tài nguyên học tập hơn so với trước khi thực hiện các dự án và họ sử dụng nhiều kỹ năng / chiến lược học tập hơn. Về khía cạnh tâm lý, trong quá trình làm dự án, học sinh có thái độ học tiếng Anh tích cực hơn rất nhiều, học sinh có động lực học tập cao. Đối với khía cạnh chính trị – phản biện, sinh viên có nhiều lựa chọn hơn về nội dung học và phương pháp học tập. Và với khía cạnh văn hóa xã hội, học sinh tương tác thường xuyên hơn với bạn bè và giáo viên của mình không chỉ trong mà còn ngoài lớp học, và họ hợp tác trong các hoạt động học tập hơn.

Những phát hiện trong nghiên cứu này dường như ủng hộ lập luận của nhiều học giả rằng công việc dự án phát triển tính tự chủ cho người học trong việc học của họ. Thomas (2000), Stoller (2002) và Allan and Stoller (2005) chia sẻ quan điểm rằng công việc dự án dẫn đến việc xây dựng tính tự chủ của người học. Các phát hiện trong nghiên cứu này cũng đóng góp cho các nghiên cứu trước (Chong, 2003; Villa và Armstrong, 2004; Ramires, 2014; Pichailuck & Luksaneeyanawin, 2017; và Nguyễn Văn Lợi, 2017) rằng việc triển khai các dự án vào quá trình học tập đã nâng cao quyền tự chủ của học sinh.

 1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Về mặt lý thuyết, nghiên cứu này đã thành công trong việc hình thành sự tự chủ của người học với bốn khía cạnh được xác định trong tổng quan tài liệu, bao gồm kỹ thuật (tính năng tiếp cận tài nguyên học tập và sử dụng các kỹ năng / chiến lược học tập), tâm lý (nêu rõ thái độ đối với việc học tiếng Anh và động lực trong việc học tiếng Anh), phản biện chính trị (bao gồm lựa chọn nội dung học và lựa chọn phương pháp học), và văn hóa xã hội (bao gồm tương tác và cộng tác).

Những đóng góp về phương pháp luận từ nghiên cứu hiện tại là để đáp ứng lời kêu gọi của Benson (2007) về việc nghiên cứu thêm của các nhà thực hành về quyền tự chủ của người học và đề xuất của Lê Thị Cẩm Nguyên (2012) về việc đo lường chặt chẽ tính tự chủ của người học.

Nghiên cứu cũng tiết lộ rằng công việc dự án có thể được sử dụng như một can thiệp sư phạm để nâng cao tính tự chủ cho học sinh. Và trên thực tế, các sinh viên đã cảm nhận dự án hoạt động tích cực khi các dự án được lồng ghép trong quá trình học tập. Điều này chứng tỏ khả năng của các dự án trong việc cải thiện các khía cạnh học tập của người học.

 1. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tính tự chủ của người học được xác định là một khái niệm nhiều mặt. Vẫn còn thiếu nhiều thành phần trong khung khái niệm về quyền tự chủ của người học trong nghiên cứu này: nhận thức, sẵn sàng, tự tin, kiểm soát, trách nhiệm, tham gia, v.v. Cần có thêm nghiên cứu về cách thức hoạt động dự án thúc đẩy các thành phần tự chủ bị bỏ qua này.

Đối tượng của nghiên cứu này là các sinh viên chuyên ngành không phải tiếng Anh. Một dự án nghiên cứu khác sẽ được áp dụng cho những người tham gia có nguồn gốc khác sẽ rất thú vị. Trọng tâm như vậy sẽ giúp xác định rõ hơn hiệu quả của dự án trong việc phát triển tính tự chủ của người học.

 1. Các công trình đã công bố liên quan đến luận án:

1. Phạm Đức Thuận, (2017). Promoting Learner Autonomy: A Literature Review.. Kỷ yếu “Hội nghị chuyên đề nghiên cứu sau đại học toàn quốc 2017”, ULIS-VNU, 568-574

2. Phạm Đức Thuận, (2017). Project Work for Teaching English for ESP Learners. Kỷ yếu Hội thảo TESOL Quốc gia “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học ngoại ngữ”. Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 613-628.

3. Phạm Đức Thuận, (2018). An exploration of English language teachers’ perception on four perspectives of learner autonomy. Kỷ yếu Hội thảo TESOL Quốc gia “Tập trung vào sự trôi chảy”, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, 256-267.

4. Phạm Đức Thuận, (2018). Project-Based Learning: From Theory to EFL Classroom Practice. Kỷ yếu Hội thảo TESOL Quốc tế “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học ngoại ngữ”. Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 327-339.

5. Phạm Đức Thuận, (2019). Project work to promote LA: Underlying Learning Theories. Kỷ yếu Hội thảo TESOL Quốc tế “Tự chủ và động lực học ngoại ngữ trong thế giới liên thông”, Trường Đại học Sư phạm Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 368-379

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2021

Nghiên cứu sinh

 

Phạm Đức Thuận    

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

 1. Full name: Phạm Đức Thuận
 2. Sex: Male
 3. Date of birth: August 17th, 1980
 4. Place of birth: Ninh Bình
 5. Admission decision number: 2331/QĐ-ĐHNN issued by the President of VNU University of Languages and International Studies, dated on December 23rd, 2016
 6. Changes in academic process: Revising the thesis title
 7. Official thesis title: Promoting Learner Autonomy for non-English Majors through Project Work in a Vietnamese University (Tăng cường tính tự chủ cho sinh viên không chuyên tiếng Anh thông qua dự án tại một trường đại học ở Việt Nam)
 8. Major: English Language Teaching Methodology
 9. Code: 9140231.01
 10. Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Nguyễn Văn Trào and Dr. Huỳnh Anh Tuấn
 1. Summary of the new findings of the thesis:

The findings in the study showed that the enhancement of learner autonomy is evident in all four aspects: technical, psychological, political-critical, and socio-cultural. In terms of the technical aspect, the students accessed more learning resources than they did before projects, and they employed more learning skills/strategies. In the psychological aspect, during project work, the students had a much more positive attitude toward learning English, and the students were highly motivated. As for the political-critical aspect, the students had more choices of both learning contents and learning methods. And with the socio-cultural aspect, the students interacted more often with their friends and their teacher not just in but also out of the classroom, and they collaborated in more learning activities. The findings in this study seemed to support the arguments by many scholars that project work develops autonomy for learners in their learning. Thomas (2000), Stoller (2002) and Allan and Stoller (2005) share the point that project work results in building up learner autonomy. The findings in this study also made contribution to the previous studies (Chong, 2003; Villa and Armstrong, 2004; Ramires, 2014; Pichailuck & Luksaneeyanawin, 2017; and Nguyen Van Loi, 2017) that the implementation of projects into the learning process enhanced the students’ autonomy.

 1. Practical applicability, if any:

On the theoretical ground, this study has successfully conceptualized learner autonomy with four aspects identified in the literature review which consists of the technical (featuring access to learning resources and use of learning skills/strategies), the psychological (featuring attitudes towards learning English and motivation in learning English), the political-critical (featuring choices of learning contents and choices of learning methods), and the socio-cultural (featuring interaction and collaboration).

The methodological contributions from the current study are to respond to both Benson’s (2007) call for more practitioner research on learner autonomy and Le Thi Cam Nguyen’s (2012) suggestion on rigorously measuring learner autonomy.

The study also revealed that project work can be employed as a pedagogical intervention to enhance autonomy for the students. And in fact, the students perceived the project work positively when the projects were integrated in the learning process. This proves the possibility of projects in improving the learners’ learning aspects

 1. Further research directions, if any:

Learner autonomy is identified as a multi-faced concept. There are still many missing components in the conceptual framework of learner autonomy in this study: awareness, willingness, confidence, control, responsibility, engagement, etc. There should be more research on how project work promotes these ignored autonomy components.

The subjects of this study were non-English majors. A different research project would be applied to participants from other backgrounds would be interesting. Such focus would help further identify the effectiveness of the project work in developing learner autonomy.

 1. Thesis-related publications:

1. Phạm Đức Thuận, (2017). Promoting Learner Autonomy: A Literature Review. Proceedings of “National 2017 Graduate Research Symposium”, ULIS-VNU, 568-574

2. Phạm Đức Thuận, (2017). Project Work for Teaching English for ESP Learners. Proceedings of National TESOL Conference “Innovation and creativity in teaching and learning foreign languages”. Ho Chi Minh City Open University, 613-628.

3. Phạm Đức Thuận, (2018). An exploration of English language teachers’ perception on four perspectives of learner autonomy. Proceedings of National TESOL Conference “A focus on fluency”, Ho Chi Minh City University of Food Industry, 256-267.

4. Phạm Đức Thuận, (2018). Project-Based Learning: From Theory to EFL Classroom Practice. Proceedings of International TESOL Conference “Innovation and creativity in teaching and learning foreign languages”. Ho Chi Minh City Open University, 327-339.

5. Phạm Đức Thuận, (2019). Project work to promote LA: Underlying Learning Theories. Proceedings of International TESOL Conference “Autonomy and motivation for language learning in the interconnected world”, Ho Chi Minh City University of Technology and Education, 368-379.

Hanoi, 03/12/2021

PhD Student

 

Phạm Đức Thuận

Kính mời thầy cô, các anh chị nghiên cứu sinh, học viên và những ai quan tâm đến dự!

Trân trọng!