Văn bản pháp quy – Quy chế đào tạo sau đại học

Học viên, nghiên cứu sinh vui lòng tham khảo các văn bản về quy chế đào tạo sau đại học để thực hiện:

STT Tên tài liệu Số hiệu, ngày ban hành, cơ quan ban hành (Vui lòng tải file ở số hiệu của quyết định)
1 Quy chế đào tạo Tiến sĩ ở ĐHQGHN 4555/QĐ-ĐHQGHN 24/11/2017 ĐHQGHN
2 Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN 1555/QĐ-ĐHQGHN 25/5/2011 ĐHQGHN
3 Quyết định về việc sửa đổi,  bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011 của Giám đốc ĐHQGHN 3050/QĐ-ĐHQGHN 17/9/2012 ĐHQGHN
4 Quy chế đào tạo sau đại học bậc thạc sỹ ở ĐHQGHN 4668/QĐ-ĐHQGHN 10/12/2014 ĐHQGHN
5 Quyết định về việc phân công quản lý đào tạo các lớp thạc sỹ chương trình chuẩn ĐHQGHN tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN 1600/QĐ-ĐHNN 30/08/2016 Trường ĐHNN
6 Quyết định số về việc Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo thạc sỹ của ĐHQGHN tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN 1336/QĐ-ĐHNN 19/08/2015 Trường ĐHNN
7 Quyết định về việc Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo tiến sỹ của ĐHQGHN tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN; 1338/QĐ-ĐHNN 19/08/2015 Trường ĐHNN
8 Quyết định về việc Hướng dẫn thực hiên việc đổi mới quản lí đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN QĐ1678/QĐ-ĐHNN 20/10/2015 Trường ĐHNN
9 Quyết định về việc thành lập các Tiểu ban chuyên môn thuộc  Hội đồng Khoa học – Đào tạo Sau đại học của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội 652/QĐ-ĐHNN 09/04/2015 Trường ĐHNN
10 Hướng dẫn đào tạo ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung 297/HD-ĐHQGHN 03/02/2017 ĐHQGHN
11 Hướng dẫn việc thực hiện trích dẫn trong các ấn phẩm khoa học tại Đại học Quốc gia Hà Nội 2383/HD-ĐHQGHN 27/7/2017 ĐHQGHN
12 Quy định về tiêu chuẩn năng lực và phẩm chất đạo đức trong khoa học và công nghệ tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội 2175/QĐ-ĐHNN 05/12/2016 ĐHNN
13 Quy định về việc xét tuyển người nước ngoài vào học tại ĐHQGHN 4299/QĐ-ĐHQGHN 30/10/2015 ĐHQGHN