Thông báo về việc đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ khóa QH2021 đợt 1

Thực hiện kế hoạch đào tạo của khóa học và kế hoạch năm học 2021-2022;

Bộ phận Quản lý đề tài luận văn/ luận án đề nghị học viên cao học Khoá QH2021 – Đợt 1 (khóa học từ 11/6/2021 – 11/6/2023) đăng ký đề tài và xây dựng đề cương nghiên cứu luận văn tốt nghiệp đào tạo thạc sĩ theo yêu cầu của chuyên ngành, chương trình và loại hình đào tạo đã lựa chọn.

Học viên (HV) thực hiện thủ tục đăng ký theo đúng quy trình nêu ở dưới đây kèm nộp cho Lớp trưởng bản in Đề cương nghiên cứu luận văn thạc sĩ trước ngày 30/4/2022 để Khoa tổ chức xét duyệt, công nhận đề tài luận văn và cử cán bộ hướng dẫn theo đúng tiến độ của khóa học.

1. Đối với học viên chương trình đào tạo loại 1 (đối với chương trình định hướng ứng dụng)  

Học viên gửi đính kèm qua thư điện tử dangkydetaifgs@gmail.com các văn bản sau

01 bản mềm Đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ chương trình loại 1 và 01 bản mềm Đề cương nghiên cứu luận văn thạc sĩ (có mẫu gửi kèm)

Học viên nộp cho Lớp trưởng

01 bản in Đề cương nghiên cứu luận văn thạc sĩ

2. Đối với học viên chương trình đào tạo loại 2 (đối với chương trình định hướng nghiên cứu)

Học viên gửi đính kèm qua thư điện tử dangkydetaifgs@gmail.com văn bản sau

01 bản mềm Đề cương nghiên cứu luận văn thạc sĩ chương trình loại 2 (có mẫu gửi kèm)

Học viên nộp cho Lớp trưởng

04 bản in Đề cương nghiên cứu luận văn thạc sĩ

3. Nhập tên đề tài trên website và lưu ý gửi bản mềm qua thư điện tử

Học viên của cả hai chương trình đào tạo (loại 1 và loại 2) hoàn thành việc Đăng ký tên đề tài và đăng tải đề cương của mình trên website: http://tinyurl.com/dkdtlv15 hoặc địa chỉ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpF1ggQedw2EhXz-v4-5oNAZugUrX7Rs0oZtwe5wnvcwIyWQ/viewform?usp=pp_url

Lưu ý:

– Học viên gửi File Đăng ký đề tài và Đề cương nghiên cứu ở định dạng văn bản wordvui lòng không gửi định dạng văn bản pdf

– Học viên cần đặt tên tệp của bản đăng ký (File) và tiêu đề của thư điện tử (Subject) theo cách sau:            

Mã HV _ Ho Tendem_QH2021D1_Chuyen nganh_Loai_

Ví dụ:  20045200_An Tran Thi_ QH2021D1_ LLPPGD_tieng Anh_Loai 1

4. Tài liệu hỗ trợ đăng ký đề tài luận văn

Nhằm giúp học viên đăng ký thành công đề tài luận văn thạc sĩ, Khoa gửi kèm theo Thông báo này các tài liệu sau đây:

1. Mẫu bản Đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ và Đề cương nghiên cứu luận văn thạc sĩ.

2. Văn bản Hướng dẫn hình thức đề cương nghiên cứu của đề tài luận văn thạc sĩ.

3. Danh mục các đề tài luận văn đã và đang được thực hiện tính đến tháng 3/2022 tại địa chỉ http://saudaihoc.ulis.vnu.edu.vn/danh-muc-luan-van-luan-an/.

4. Danh sách các cán bộ tham gia hướng dẫn luận văn.

5. Quy trình, tiến độ thực hiện luận văn.

6. Mẫu Bản xác nhận chỉnh sửa đề tài luận văn.

7. Qui định về cách thức trình bày Trang bìa Luận văn Thạc sĩ, yêu cầu về Luận văn Thạc sĩ (xem tại Phụ lục của Tài liệu học viên)

8. Mẫu Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ và Mẫu Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ.

Đề nghị học viên đăng ký đề tài luận văn theo đúng quy định và thời hạn.

Trân trọng thông báo!