Thông báo về việc Đăng ký xét hỗ trợ học bổng đào tạo tiến sĩ năm 2018 của ĐHQGHN

Với mong muốn khuyến khích, thu hút nghiên cứu sinh tham gia các chương trình đào tạo tiến sĩ, ĐHQGHN quyết định ban hành Quy định về việc Hỗ trợ học bổng đối với nghiên cứu sinh của ĐHQGHN.

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin thông báo Quyết định số 1600/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/5/2018 của Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quy định hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh của ĐHQGHN.

Văn bản gồm 4 chương, 14 điều quy định về việc hỗ trợ học bổng đối với nghiên cứu sinh của ĐHQGHN (kể cả lưu học sinh), bao gồm: xét, cấp học bổng; hỗ trợ chỗ ở trong ký túc xá; hỗ trợ công bố khoa học quốc tế và trách nhiệm thực hiện của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan.

ĐHQGHN hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh nhằm khuyến khích, thu hút nghiên cứu sinh tham gia các chương trình đào tạo tiến sĩ của ĐHQGHN, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín của chương trình, vị thế của ĐHQGHN và các đơn vị đào tạo; Ưu tiên, đầu tư, tạo điều kiện cho nghiên cứu sinh có kết quả học tập, nghiên cứu xuất sắc.

Đối tượng được xét cấp học bổng là thí sinh trúng tuyển nhập học chương trình đào tạo tiến sĩ ở các đơn vị đào tạo thuộc ĐHQGHN có điểm đánh giá hồ sơ dự tuyển cao; Nghiên cứu sinh cuối năm thứ 2 đã được cấp học bổng lần đầu nếu tham gia đầy đủ, đúng tiến độ các nhiệm vụ của đơn vị đào tạo, của ĐHQGHN quy định đối với nghiên cứu sinh và đạt kết quả tốt; không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên sẽ được cấp duy trì học bổng cho năm thứ 3 (đối với NCS dự tuyển từ thạc sĩ) và năm thứ 3 trở đi (đối với NCS dự tuyển từ cử nhân).

Chỉ tiêu xét học bổng cho NCS khóa QH2018 của Trường ĐHNN: 01 chỉ tiêu

Nghiên cứu sinh có mong muốn được cấp học bổng lần đầu của Đại học Quốc gia Hà Nội, xin vui lòng làm đơn theo mẫu Phụ lục 4 của thông báo này trong File đính kèm và nộp đơn về Bộ phận Quản lý học viên/ nghiên cứu sinh Phòng 102A3 – Khoa Sau đại học trước ngày 07/12/2018 để Trường làm thủ tục gửi Hồ sơ đề nghị xét duyệt lên Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhằm khuyến khích và hỗ trợ các nghiên cứu sinh (NCS) theo học các chương trình đào tạo (CTĐT) bậc Tiến sĩ của Trường, Hiệu trưởng Trường ĐHNN-ĐHQGHN công bố cấp học bổng và các mức hỗ trợ kinh phí đào tạo và công bố quốc tế cho NCS, Nội dung thông báo xin xem tại đây

Thông tin chi tiết về quy đinh cấp học bổng cho nghiên cứu sinh của ĐHQGHN xin xem tại đây!

Thông tin phân bổ học bổng cho nghiên cứu sinh khóa QH2018 của ĐHQGHN xin xem tại đây!

(Video) Chính sách mới: ĐHQGHN hỗ trợ học bổng cho các nghiên cứu sinh xin xem tại đây!

Đề nghị các anh chị nghiên cứu sinh vui lòng xác nhận thư sau khi đã đọc xong thông báo này!

Trân trọng thông báo!