Tag Archives: học bổng

Thông báo về việc đăng ký xét hỗ trợ học bổng lần đầu, học bổng duy trì đào tạo tiến sĩ năm học 2021-2022 đối với nghiên cứu sinh

Thực hiện kế hoạch đào tạo của khóa học và kế hoạch năm học 2021-2022; Căn cứ Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế Đào tạo tiến

Thông báo về việc đăng ký xét hỗ trợ học bổng lần đầu đào tạo tiến sĩ năm 2019 của ĐHQGHN

Thực hiện kế hoạch đào tạo của khóa học và kế hoạch năm học 2019-2020; Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/5/2018 của Giám đốc ĐHQGHN ban hành Quy định hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh của ĐHQGHN; Căn cứ Quyết định số 2810/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/9/2019 của

Thông báo Quyết định ban hành quy định hỗ trợ học bổng cho nghiên cứu sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội

Với mong muốn khuyến khích, thu hút nghiên cứu sinh tham gia các chương trình đào tạo tiến sĩ, ĐHQGHN quyết định ban hành Quy định về việc Hỗ trợ học bổng đối với nghiên cứu sinh của ĐHQGHN. Trường Đại học Ngoại ngữ –