All posts by quantriweb

Hội thảo khoa học quốc gia dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh lần thứ nhất (GRS 2017) – “Sân chơi khoa học” hấp dẫn dành cho học viên và nghiên cứu sinh

Năm 2017, lần đầu tiên Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức một sự kiện khoa học, một “sân chơi khoa học” riêng cho những cán bộ trẻ với tên gọi “Hội thảo khoa học quốc gia dành

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN tổ chức cuộc họp chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh năm 2017

Ngày 20/07/2017, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức cuộc họp nhằm rà soát và triển khai công tác tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh