Thời khóa biểu khoa Sau đại học tháng 1 năm 2017

Khoa Sau đại học thông báo thời khóa biểu bắt đầu từ tháng 1 năm 2017 cho học viên khóa QH2015 và khóa QH2016 như sau:

TT Khóa – Lớp Tải tại đây Ghi chú
1 QH-2015 TKB_QH2015K3
2 QH-2016D1 TKB_QH2016D1
3 QH-2016D2 TKB_QH2016D2