Category Archives: Văn bản pháp quy

Danh sách tạp chí khoa học quốc tế và trong nước

Danh sách tạp chí khoa học quốc tế và trong nước Khoa Sau đại học gửi tới học viên và nghiên cứu sinh Thông báo danh sách tạp chí quốc tế, tạp chí trong nước được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước tính điểm